Obowiązek informacyjny

Home / Polityka prywatności / Obowiązek informacyjny

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji przez
Michał Świerczewski, działający pod firmą Michał ŚWIERCZEWSKI INTEGRITY CONSULTING
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”)
Administrator

Michał ŚWIERCZEWSKI INTEGRITY CONSULTING,

Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

michal@integrity-consulting.pl

Cele przetwarzania
 • Prowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 • W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.
Podstawa prawna przetwarzania
 • Wyrażona przez Panią/Pana zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 • Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Pani/Pana dalszy udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Potencjalni pracodawcy, na rzecz których jest lub będzie prowadzona rekrutacja.
 • Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym Traffit Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, któraudostępniania Administratorowi system informatyczny służący do przechowywania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
Okres przechowywania danych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 • W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, również przez czas trwania przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 5 lat.
 • W każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo  żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacje dodatkowe
 • Podanie przez Panią / Pana danych, nie jest obowiązkowe, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie wykonuje procesu profilowania.